Starostové a nezávislí

Boskovice

Jsme politická organizace Starostové a nezávislí Boskovice, která byla v našem městě založena na konci roku 2020. Naším hlavním cílem je koncepční rozvoj města Boskovice, města, ve kterém jsme se narodili, žijeme a ve kterém budou žít také naše děti. Chceme, aby nám všem bylo v Boskovicích lépe, a proto se budeme ucházet o váš hlas v nadcházejících komunálních volbách 2022. Máme klíč pro Boskovice.

Byť v letošních komunálních volbách kandidujeme jako samostatní Starostové a nezávislí poprvé, v uplynulém volebním období se nám ve spojení se Sportovci podařilo v koalici za město realizovat hned několik projektů:

 • výstavba nového workoutového hřiště na Komenského ulici
 • výstavba cyklostezky Boskovice-Svitávka – zhotovení studie a projektové dokumentace, zahájení jednání o výkupu potřebných pozemků
 • vytvoření generelu areálu Červené zahrady + projednání podmínek a požadavků s dotčenými sportovními oddíly
 • zadávací podmínky pro výstavbu sportovní haly
 • založení divize Teplo a energetika v městské společnosti Služby Boskovice
 • převzetí provozu kotelen a tepelného hospodářství pod Služby Boskovice
 • nákup nové rolby na zimní stadion
 • realizace nových světel na zimním stadionu
 • nový systém úklidu komunikací a zimní údržby
 • nové plakátovací plochy ve městě
 • nový vizuální styl města
 • zavedení jednotné vstupenky a slev na městská sportovní zařízení
 • navýšení komerčních činností v městské organizaci Služby Boskovice
 • návrh nového formátu zahájení turistické sezóny
 • natočení pořadu Cyklotoulky

Starostové a nezávislí

Česká republika

Starostové a nezávislí (STAN) je české liberální středové až středopravicové politické hnutí, původně zaměřené především na komunální politiku na úrovni obcí a krajů, po roce 2010 a především pak po roce 2017 se hnutí soustředí rovněž na celostátní politiku. Své zástupce má v řadě zastupitelstev, v Evropském parlamentu, v Senátu má hnutí druhý nejsilnější senátorský klub, v Poslanecké sněmovně pak třetí nejsilnější poslanecký klub. V čele hnutí stojí od dubna 2019 první místopředseda vlády, ministr vnitra a poslanec Vít Rakušan, 1. místopředsedou je bývalý starosta Semil Jan Farský.

0
Členů
0
Krajských zastupitelů
0
Poslanců
0
Let působení

Hodnotové desatero

Desatero vyjadřuje, čemu Starostové a nezávislí po celém Česku věří, a odráží se v našich programech.

1
ZÁKLADY EVROPY A NAŠEHO STÁTU
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) jsou politickým hnutím, které ve svých programových dokumentech vychází z kořenů judaisticko-křesťanské morálky Evropy, plně se hlásí k ideálům evropské otevřenosti, humanismu a mravnosti, čerpající z odkazu vzniku samostatného státu, založeného na rovnosti mužů, žen a příležitostí. Vyznáváme sekularizovaný stát, v němž platí svoboda vyznání, a zároveň žádné náboženství ani církev nemá podíl na státní moci.
2
SVOBODNÝ ČLOVĚK A SVOBODNÁ SPOLEČNOST
Základní hodnotou pro nás představuje svobodný člověk a občanská společnost. Věříme proto ve společenské uspořádání, v němž veřejná moc reguluje náš každodenní život a svobodu v nezbytně nutné míře. Lidský život a svoboda jsou hodny nejvyšší ochrany. Svoboda výchovy, vzdělávání, vědy, univerzit a lidského myšlení obecně tvoří základy svobodné evropské společnosti. Lidská práva a svobody jsou klíčovou součástí našeho ústavního pořádku.
3
PEVNÉ MEZINÁRODNÍ UKOTVENÍ
Hnutí přispívá zajištění důstojného a respektovaného místa České republiky ve světě a k posilování spolupráce členských států Evropské unie. Jen pevná opora v euro-atlantické spojenectví zajistí mírovou a svobodnou budoucnost naší země. Budoucnost Evropy se musí opírat o zodpovědnost členských států EU, jejich spolupráci a solidaritu a vycházet z výrazného ztotožnění občanů jednotlivých zemí se zásadními kroky Evropské unie.
4
DECENTRALIZACE STÁTU A SAMOSPRÁVA
Cílem činnosti hnutí STAN je vytvoření fungujícího státu, vznikajícího zezdola, jenž se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Svoboda člověka plyne i z jeho práva podílet se na spolurozhodování v rámci demokratického způsobu vlády. Svobodná obec je pro nás pilíř státu, v níž se rozvíjí mezilidské vztahy, sounáležitost a ochrana tradic.
5
INDIVIDUÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Základní uspořádání státu má odrážet hledisko zodpovědného občana, jenž se musí o život svůj a své rodiny postarat sám. Pokud problémy, jimž čelí, však přesahují schopnosti a možnosti jeho a jeho rodiny, je povinna mu pomoci jeho obec a je-li to i nad její možnosti pak kraj (region). Teprve až v poslední řadě je povinován zakročit ve prospěch občana stát. Starostové a nezávislí proto vyznávají toto členění naší odpovědnosti za sebe sama a naše blízké: občan/rodina l obec/kraj l stát

6
PRÁVNÍ STÁT A ROVNOST
Hnutí usiluje o důvěru v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Nelze-li právo vymoci, jsou podkopány samotné základy státu. Výkon občany svěřené státní moci je vždy podřízen principům právního státu, respektu k zákonům, kterému podléhá i stát samotný. Hnutí odmítá veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti a staví na zásadě rovných příležitostí, ale i povinností, jakož i odpovědnosti každého jednotlivce.
7
OCHRANA VLASTNICTVÍ A SOLIDARITA
Nedotknutelnost soukromého vlastnictví je klíčová pro fungování státu a svobodného trhu. Opíráme se o solidaritu společenství zodpovědných občanů pro zajištění důstojného života všech, zejména v tíživých životních situacích, přístupu ke vzdělání, ochraně zdraví, pomoci ve stáří.
8
ŠETRNOST

V přístupu ke zdrojům, ať přírodním či ekonomickým, se opíráme o zásadu šetrnosti s cílem předat budoucím generacím příznivé životní prostředí. Prosazujeme vyrovnané hospodaření s veřejnými prostředky a v oblasti administrativy potírání zbytečné byrokracie.

9
SLUŽBA OBČANŮM
Hnutí pojímá výkon veřejných funkcí jako službu občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí. Prosazujeme průhlednost veřejného života, informovanost občanů, potírání korupce a zneužívání moci. Na veřejné funkce budeme prosazovat sebevědomé občany, kteří dokáží převzít zodpovědnost za sebe, svou rodinu, zaměstnance či společnost.
10
SPOJOVAT, NE ROZDĚLOVAT
Je naší povinností pojmenovávat i tíživé společenské problémy bez příkras, s důvěrou v rozum a odpovědnost občanů. Náš přístup k výkonu svěřených funkcí je spojovat, ne rozdělovat. Při spolupráci s programově blízkými partnery, ale i ve sporech s protivníky vždy ctíme svobodnou politickou soutěž.