Naše série mini-rozhovorů tentokrát pokračuje s odborníkem na stavebnictví za Starosty a nezávislé Boskovice a současným zastupitelem města Boskovice – Jiřím Pevným.

Jednou z našich priorit je výstavba rodinných domů v lokalitě za nemocnicí. Studie již existuje, stavební povolení na inženýrské sítě a komunikace město také má, jak by tedy měla výstavba pokračovat?

Pár slov na úvod. Ano, město Boskovice má od roku 2016 zpracovanou a schválenou urbanistickou studii obytného souboru Za nemocnicí. Je důležité zdůraznit, že všechny pozemky o rozloze zhruba třiceti tisíc metrů čtverečních jsou ve vlastnictví města. Jak v době pořízení studie, tak zvláště i v dnešní době, je ve městě nedostatek finančně dostupných pozemků pro výstavbu méně nákladových rodinných domů. I my, stejně jako Odbor rozvoje města a investic města Boskovice, vidíme jedinečnou šanci vybudovat v uvedené lokalitě obytný soubor odpovídající moderním trendům architektury a urbanizmu. A obytný soubor proto, protože je to kombinace zástavby rodinnými domy a bytovými domy.

Nyní k výstavbě vlastních rodinných domů. Zástavba rodinnými domy by měla být řadová nebo atriová, což je finančně dostupnější alternativa k bydlení v rodinných domech stojících samostatně. A město by pak mělo dále postupovat tak, že bude tím, kdo zajistí projektovou dokumentaci pro výstavbu rodinných domů, včetně získání příslušných povolení pro jejich výstavbu dle stavebního zákona. To vše v návaznosti na vyprojektovanou technickou infrastrukturu, pro kterou již bylo vydané stavební povolení. Zde musíme zdůraznit město. Jen tak bude zajištěná návaznost výstavby rodinných domu na schválenou urbanistickou studii. Nebude dána šance „lidové tvořivosti“ případných individuálních stavebníků či developera, která by ve výsledku vedla ke znehodnocení schváleného záměru zástavby předmětné lokality.

Chceme tedy, aby jediným, kdo bude naplňovat kvalitně zpracovanou studii zástavby lokality Za nemocnicí, bylo město Boskovice.

Kromě domů se zasadíme také o výstavbu startovacích bytů za přijatelnou cenu pro mladé rodiny. Co je přijatelnou cenou? A kde by měly „vyrůst“? Ve stejné lokalitě, jestli to tedy chápu správně.

Ano, s výstavbou uvedeného typu bytů počítáme ve stejné lokalitě Za nemocnicí. Zopakuji, že se jedná o lokalitu pro zástavbu obytným souborem staveb. Soubor obsahuje jak rodinné domy, tak domy bytové. Jsou zde navržené čtyři bytové domy se čtyřmi nadzemními podlažími. Bytové domy chceme koncipovat tak, aby určitá část bytového fondu byla startovacími byty pro mladé rodiny a další část pro seniory. Chceme, aby se od této koncepce následně odvíjelo zadání dalšího stupně projektové dokumentace. V současné době je velmi těžké, a dá se říci, že takřka nemožné, stanovovat, co je to přijatelná cena. Jsme přesvědčení o tom, že by cena mohla být pozitivně ovlivněná vhodně zvoleným způsobem výstavby. Vzhledem k nedobrým zkušenostem s developerskou zástavbou, kdy developerovi jde hlavně o co nejvyšší zisk a vše ostatní jde stranou, jsme zastánci takového způsobu výstavby, kdy město Boskovice bude mít při výstavbě hlavní slovo. Nezastáváme názor, že město nemůže být dobrým developerem. Vždyť již na přelomu století bylo město investorem a stavebníkem tří bytových domů se startovacími byty v ulici Na Chmelnici. A zvládlo to. Pro vzor účasti města ve výstavbě bytů nemusíme chodit daleko. Můžeme „opisovat“ od Brna, které připravuje pro mladé finančně dostupnou výstavbu družstevního bydlení.

Jak pak plánujeme určit, kdo si byt bude moci pořídit? Některé mají být pro mladé rodiny, některé pro seniory, jak zajistíte, že budou právě pro ně?

Pro výběr z předpokládaného převisu zájemců o bydlení je samozřejmě nutné dopředu stanovit kritéria. Zde by měl hrát roli například věk žadatelů, počet členů rodiny, jejich příjmové limity, nevlastnění jiné nemovité věci umožňující bydlení, být občanem města a podobně.

Přicházíme také s poměrně velkým plánem parkovacího domu v docházkové vzdálenosti od centra. Kde by měl stát? Bude nadzemní, nebo podzemní?

Když se podíváme na mapu města, zjistíme, že mnoho míst pro realizaci stavby parkovacího domu není. Lze je spočítat na prstech jedné ruky. Nejblíže centru města se nám pro stavbu jeví plochy parkoviště na Růžovém náměstí a parkoviště na Náměstí 9. května. A jestli bude nadzemní či podzemní, zde možná alibisticky odpovíme, že toto rozhodnutí musí být výsledkem následně vedené odborné diskuze. Jsme si vědomí toho, že na rozhodnutí bude mít vliv mnoho aspektů – cena, začlenění do okolní zástavby, vlastní provozování, dopravní napojení a podobně. Jako další možná plocha, o které se mluví společně s přípravou takzvané „Boskovické spojky“, je plocha nákladového nádraží. Tato plocha však není ve vlastnictví města.